„Dinescu-mania”

Ilyen még nem volt, de valami hasonló már történt. És szintén Dinescu ürügyén. Úgy tűnik, ez az örök költői fenegyerek valami miatt beköltözött a szívünkbe és jól érzi ott magát, mert az istennek se költözik ki. Már évtizedek óta… Pedig forradalmi makacssága és bája megkopott, megcsökött, humora is elnehezült, csikorgós lett és túlontúl bejáratott, de amit költészet címén az olvasóra testált, az közjónak számít, amelyből mindenki örömmel szeret részesülni. Igaz ez az egyik nyelvből a másikra tolmácsolók esetében is. Ha csak a Káfé főnix történetét nézzük, Mircea Dinescu már többször is tolmácsolói versengés, újrateremtő vállalkozókedv tárgyává vált.

Először 2010-ben történt meg, hogy néhai Bán Péter számos Dinescu-fordítása közül a Káfé lehozta az O beţie cu Marx c. emblematikus versének Bán-féle tolmácsolását. A közlés után közvetlenül, mind Debreczeni Éva, mind Keszthelyi György jónak látták megkísérelni az újrafordítást, s így született meg a vers három magyar szövegvariánsa:

Marx-szal iszom
(O beţie cu Marx)

Öre­gem, Marx, téged ezen a tájon
rögtön ko­pasz­ra nyírnak és átne­velésre külde­nek.
Hogy a vasút mel­lett le­gelő ke­le­ti te­he­nek
szer­ko­csi­nak képze­lik ma­gu­kat és nem ad­nak te­jet,
ezt is a te nya­kad­ba varrják.
Bár jut­na a kalmárok kezére a város,
csak nem bűzle­ne a tér szónok­la­toktól,
jöjje­nek a sörfőzők, a szárítotthús-áru­sok, a te­jes­em­be­rek
az er­jesz­tett árpa
és meg­al­vadt túró dia­lek­tikájával.

Egyelőre a pa­raszt a punk-fri­zurák
szépiazöldjét vágná le kaszával,
most az új bölcselők ha­lott­nak hisz­nek téged,
és elkábul­nak a gon­do­lattól, hogy ve­led vitáznak.
Nincs or­ruk hozzá, nem érzik, ho­gyan for­tyog
a társa­dal­mat ke­lesztő élesztő,
és fölsze­re­li a lom­bi­kot, amely­ben
a lázadó Con Ben­dit
tisz­tességes polgármes­terré szelídült.

Egyébként, én is, a közönséges alak,
csu­pasz­csi­gaként mászom ki a szin­ta­xisból, a lo­gikából,
és fur­csa gyo­mor­bajt álmo­dok:
egy sze­let kenyértől is berúghat az em­ber.
Ve­gyed és egyed.
Jó úton ha­la­dunk.
Ber­lin­ben az órák össze­vissza járnak.

Bán Péter fordítása
Marxszal piálva

Vén Marx, téged ezen a vidéken
ripsz­ropsz meg­bo­rotválnak és javítóba külde­nek.
Még ama tényt is, hogy a ke­le­ti te­he­nek,
ame­lyek a vasút mentén le­gel­tek,
szer­elvény­nek hi­szik ma­gu­kat és már nem te­jel­nek,
most a te nya­kad­ba varrják.
Jó len­ne, ha a város a kofák kezére kerülne,
hogy ne le­gyen a pi­ac­nak olyan re­to­ri­ka-bűze
jöjje­nek serfőzők, húsfüstölők, te­jes­em­be­rek
jöjjön az er­jesz­tett árpa és a kifűtött túró
dia­lek­tikája.

Most még csak-csak ki­men­ne a pa­raszt kaszálni
pun­ko­sok hajának szépiazöldjét,
egyelőre, gyanítva, hogy már ha­lott vagy,
az új fi­lozófu­sok berúgnak, miközben ve­led vi­tat­koz­nak.
Nincs or­ruk rá, hogy érezzék, mint for­tyog az élesztő
ami a társa­dal­mat fel­puf­faszt­ja
és működésbe lépte­ti a lom­bi­kot
mely­ben a lázadó Con Ben­dit
önmagát jópofa polgámes­terré kon­denzálja.

Alapjában én is, a banális fószer
pucércsi­gaként kibújok mon­dat­tanból és lo­gikából
és álmod­ni vágyom azt a fur­csa gyo­mor­bajt
ami mi­att megrészegülsz egy fa­lat kenyértől.
Vedd és edd.
Jó úton va­gyunk:
Ber­lin­ben az órák már össze­vissza járnak.

Debreczeni Éva fordítása
Marx-szal részegen

Vén Mar­xom, képed ezen a tájon
rögvest ki­simítják, majd agy­mosásra mégy.
Még a sínek mentén kérődző ke­le­ti te­he­nek
képzelgését: hogy ők tán vo­nat­ko­csik,
ezért hát te­jet nem ad­nak,
azt is a nya­kad­ba varrják.
De jó is len­ne, ha kufárok kezére jut­na a város,
hogy ne ter­jen­ge­ne szóvirágok bűze,
jöjje­nek sör-hal-tej­ke­res­kedők
hozzák csak er­jedt árpa
és megtöppedt túró dia­lek­tikáját.

Egyelőre bi­zony kaszálna a pa­raszt
szépia-zöldes punkfri­zurát,
egyelőre, mert ha­lott­nak hisz­nek –
új fi­lozófu­sok vitáznak ve­led megrészegülten.
Nem érzik a for­tyogó élesztő szagát,
ami fel­puf­faszt egy egész társa­dal­mat
és működésbe hoz­za a lom­bi­kot
mely­ben a lázongó Con Ben­dit
he­lyes polgármes­terré párlódott.

Lényegében én is, banális bárki
mint csórécsi­ga kibújok ta­nokból, lo­gikából
és azt a fur­csa gyo­mor­bajt álmo­dom,
mely berúgat egy da­rab kenyéren.
Vedd és edd.
Jó uton va­gyunk:
Ber­lin­ben meg­bo­lon­dul­tak az órák.

Keszthelyi György fordítása

[Az eredeti:

O beţie cu Marx

Bătrîne Marx tu pe aceste meleaguri
vei fi degrabă bărbierit şi trimis la reeducare.
Pînă şi faptul că vacile estice
care au plscut pe lângă linia feratl
se cred vagoane de locomotivă şi nu mai dau lapte,
ţi se pune tot ţie în cîrcă.
Bine-ar fi să cadă oraşul pe mâna negustorilor,
să nu mai pută piaţa atât a retorică,
să vină berarii, pastramagiii, lăptarii
cu dialectica orzului fermentat
şi a brînzei închegate.

Deocamdată ţăranul ar cam ieşi la cosit
sepia verde din părul punkiştilor,
deocamdată, bănuind că eşti mort,
noii filosofi se imbată cu ideea că polemizează cu tine.
N-au nas să simtă cum colcăie drojdia
ce umflă societatea
şi pune în funcţiune alambicul
prin care răzvrătitul Con Bendit
s-a condensat într-un primar cumsecade.

În fond chiar şi eu care sînt un ins banal
ies ca limaxul din sintaxa şi logica
şi visez acea boală ciudată de stomac
din pricina căreia te poţi îmbăta cu o bucată de pîine.
Ia şi gustă.
Sîntem pe drumul cel bun:
la Berlin ceasurile au inceput să meargă anapoda.]
Másodszor 2013 végén került rá alkalom, hogy egy másik Dinescu-vers kapcsán találkozzék a Káfé hasábjain kétféle tolmácsolás: a Cântec de inimă albastră című költeményt Demény Péter Románc címmel, Cseke Gábor viszont Kékszívű dal-ként magyarította.

Románc

Kiáltottam: “én ikonom,
hosszúlábú hajadonom!”

hozott a víz vagy víz lehettél
bennem az égboltig eredtél

ostor a nyelvem nagy vadász
combodon nyulakat nyalász

és mézszín szénát legelésztem
illat voltál és én úgy éltem.

De ó szemek sűrű bozótja
most szétráncigál három pópa

a húsom meg úgy bűzölög
mintha deszkalapok között

míg te csikó lovat harapsz
engem a föld hív: itt maradsz

fölöttem a halál hatalma
szerelem — félregurult alma.

Fordította: Demény Péter
Kékszívű dal

Tudod-e még te egykori alak,
“nyúllábú ikonnak” szólítottalak.

Folyóról jöttél, vagy a folyó te voltál,
a mennyországig csak belém folytál

nyelvem ostorként végigverdesett
combodon nyulakat kergetett

combjaid közt az aranyló bozontot
illat voltál eleven valód volt

de ó jaj mi történt veled s velem
három pópa térítget kegyesen

felejtsd el testem illatát
az akácfadeszka nyers szagát

anyját keresi a csikó
elhagyott minden földi jó

tikkadó korsóm – üresen,
elgurult alma – szerelem.

Fordította Cseke Gábor

Bús ének

Emlékszel, kiáltottalak egykoron
,,te hosszú lábú ikonom”

folyón jöttél és egy ideig
ömöltél belém az édenig

nyelvemmel, ostorrá alakítva
vadásztam combodon nyuszikra

ágyékodon mézszínű fűre másztam
te illatoztál, én élő voltam

De jaj, jaj, jaj, szemek bozótja
most engem rángat három pópa

a húsom bűzlik már régóta
mint egy darab akácfakóka

mint csikóharapás a lovakat
a sír pora hív, maradjak

cseréptál vagyok, bögrém így tartja
szerelem – elgurult alma.

Fordította Csata Ernő

[Az eredeti szöveg:

Cântec de inimă albastră

Mai ştii cum te strigam pe-atunci
“icoană cu picioare lungi”

veneai pe râu sau râu erai
curgeai în mine până-n rai

cu limba preschimbată-n bici
vînam pe coapse iepuri mici

vânam prin pulpe fîn mieriu
erai mireasmă eram viu.

Dar of of of desiş de ochi
acum de mine trag trei popi

carnea-mi miroase de pe-acum
a scândurică de salcâm

pe când mânzeşte muşti din cai
mie ţărâna-mi spune hai,

mie ulcica-mi spune blid,
iubire – măr rostogolit]

Legutóbb pedig a napokban ösztönzött mindjárt négy költőt is fordítói versengésre egy harmadik Dinescu-költemény: a Cîntec de lampă stinsă. Amit a sort nyitó Demény Péter A lámpaoltás dala-ként fordított, a címet pedig változatlanul átvette mind Komán János, mind Keszthelyi György, akik rendre elkészítették a saját szövegváltozatukat. Végül jelentkezett Lászlóffy Csaba is, aki Dal lámpaoltáskor címmel némileg eltérő, a költői hűség tekintetében maximalista hozzáállásról tanúskodó tolmácsolással zárta a sort.

A lámpaoltás dala

A börtönöket végre megnyitották,
de nem lépett ki senki az utcára,
az álmok néhányukat meggyilkolták,
vagy beépültek a börtön falába.

A földből most már semmi nem lehet,
sem templom, sem lobogó semmiképp,
az egyik legyint és semmit nem szeret,
a másik a küszöbbe veri a fejét.

Aki rám vár, többé már az sem vár,
az élő részem nyugatra hanyatlott,
megtört és megrothadt a sugár,
a könnycsepp éle összevagdosott.

Fordította Demény Péter

A lámpaoltás dala

Már rég nincs őre a börtönajtóknak,
de az összes bűnös önként bennmaradt,
egyesek álmaik kötelén lógnak,
másokat örökbe vették a falak.

Itt a földnek szinte semmi haszna,
sem templomot, sem zászlót nem jelent.
Sok közülünk vállát vonogatja,
és nem láttam még ennyi esztelent.

S úgy hiányzik, aki engem várna.
Az alkony szele fúj az életembe,
és a napfény is már avas sárga,
s a könnycseppemnek mintha kése lenne.

Komán János fordítása

A lámpaoltás dala

Megnyitották ma a börtönajtót,
készakarva senki sem szökött,
volt akit egy álma felakasztott,
más pedig a falba költözött.

Földből most már mit is eszkabálnak,
templomot vagy zászlót nem lehet,
egyesek csak bambán álldogálnak,
mások betörik a fejüket.

Aki engem vár, nem is vár soha,
egy haldokló alkony jött ide,
az avas napfény olyan mostoha,
könnycseppem nem víz hanem szike.

Fordította: Keszthelyi György / 2014. szeptember 22.

Dal lámpaoltáskor

Megnyíltak a börtönajtók régen,
mégis minden fogoly bennmaradt,
van, kit lógni látsz álomkötélen,
volt, akit elnyeltek a falak.

Föld, amiből semmi nem marad,
templomra, zászlóra sem telik;
amott vonogatják vállukat,
itt fejüket küszöbbe verik.

Aki várt rám, nem vár ezután,
élő lényem lehanyatlik és
az avas fény ferdén hull le rám –
a könnycsepp is éles, mint a kés.

Lászlóffy Csaba fordítása

Kioltott lámpa éneke

A börtönök már megnyíltak régen,
de onnan élve senki sem távozott,
egyeseket álmaik lógatták kötélen,
másokat az idő éppen befalazott.

A földből most már nem lehetne
meg, sem templom, sem zászló,
egyesek vállat vonnak s törtetnek,
fejüket a földhöz verik mások.

Aki engem vár az rosszul jár,
az élő ember belőlem leáldozott,
ferdén hull le rám az avas sugár,
könnyem sem víz, ha vagdosott.

Csata Ernő fordítása

[Az eredeti szöveg:

Cîntec de lampă stinsă

Închisorile au fost deschise
dar din ele nimeni n-a ieșit,
unii chiar s-au spânzurat de vise
alții chiar s-au îngropat în zid.

Din pământ acum nu se mai poate
face nici biserică nici steag,
unii dau din umeri și din coate
alții dau cu frunțile de prag.

Cine mă așteaptă nu m-așteaptă
omul viu din mine-i asfințit
raza cade râncedă nu dreaptă
lacrima nu-i apă ci cuțit.]

Minden reményünk megvan hát arra, hogy a „Dinescu-mania” alkalomadtán, ugyanolyan spontánul, ahogy eddig, tovább folytatódjék: van értelme, megéri! (Káfé főnix)

2014. szeptember 22.

Szóljon hozzá!

 
Verified by MonsterInsights