‘Böngészde’

 

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló

2018. december 14.

Irodalmi ügyek Fölteszszük tisztelt olvasóinkról, hogy lapjainkon kivül még egyéb lapokat is szeretnének hordatni, hogy tehát azokat névszerint ismerjék, ime ékes versekben foglalva tudatjuk azoknak rövid foglalatját. 1. Első Pesti Napló, kit ir Kemény Zsigmond. Bölcs és kemény dolog mind az, a mit ő mond. Hireket ád gyorsan, regényeket bőven, Tudományt minden nap álló esztendőben.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Karinthy Frigyes: A feleségem beszéli (4)

2018. december 14.

1917. július 8. – Hogy még mindig nem vettem meg a Pistikének azt a szandált, édes lelkem, hát kérlek, először bementem az “Er-Gó” cipőcsarnokba, ott kértem egy harminckettest, mivel a Pistikének harminckettes kell, de azt mondták, ez a szám egyáltalában nincsen, 20-astól 39-esig nincs gyerekcipő, belátható időn belül nem is lesz – kérdésemre, hogy miért […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (189)

2018. december 14.

Szűz Mária, szegény, zavarban van, nagy, kínos, furcsa, mondhatnók: nemzetközi zavarban. Az történt ugyanis, hogy a francia katolikusok a minap fölajánlották Máriának Franciaországot. Tehát egy új Marianum Regnum alakult, s ezzel egyidőben Magyarország számára egy új – közösügy. Ez az új közösügy majdnem olyan zavaros, majdnem olyan krízis-ígérő, mint az osztrák-magyar közösügy. Már egy klerikális […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Karinthy Frigyes: A feleségem beszéli (3)

2018. december 13.

1917. június 7.* – Hát kérlek szépen, sikerült mégis beszerezni valamit, méghozzá nagyon olcsón, az egész egy kis utánjárás, ez se sok, mindent elintéztem a házban, hiába, egy ilyen bérkaszárnyában minden megvan, csak az ember jóban legyen a boltosokkal, hát kérlek szépen, tudod, a trafikos már régen ígérte azt a két kiló cukrot, ha szerzek […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (188)

2018. december 13.

Talán olvasta már mindenki, hogy New Yorkban alig él több, mint hétszázezer úgynevezett igazi yankee. Ellenben New Yorknak sokkal nagyobb német lakossága van, mint például Münchennek. Sőt, az is már majdnem bizonyos, hogy Budapest után nem Szeged a legnagyobb magyar város, hanem New York, Párizsban minden ötödik vagy hatodik ember nem francia, s Berlin tíz […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Karinthy Frigyes: A feleségem beszéli (2)

2018. december 12.

1917. június 3. – Hogy miért nincs tej, édes lelkem, hogy miért adok neked feketekávét reggelire, édes lelkem, csak éppen azt szeretnéd tudni szerényen, édes lelkem, azt megmondhatom neked, ha tudni akarod; te is megmondhatod nekik, azért, édes lelkem, mert nem kapunk, mert most egy új rendelet van, hogy a tejet nem reggel kapja meg […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló (20)

2018. december 12.

Hunyady János egyháza és diadala Szent-Imrén (Erdélyben Gyula-Fehérvár mellett.) Krisztus utáni 1440–1442. év egyikének tavaszán berontott Mezet bég a szép Erdélybe, azt pusztitani, népségét a tűzhelytől rabszijra fűzni, – s mind ezt azért, mert ez Amurát szultánnak igy tetszett. Ez egyszer megakará rontani egy csapással a két testvér hazát. Az egész hadjárat végczélja az volt, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Karinthy Frigyes: A feleségem beszéli (1)

2018. december 11.

Karinthy Frigyes első felesége igen tehetséges színésznő: Judik Etel, aki a Boga becenévre is hallgat. Idén október 17-én volt száz éve annak, hogy az első világháború végén, a fejét Európa-szerte felütő spanyolnátha járvány áldozata lett. Az író soha sem tudta kiheverni a veszteséget, legendás szerelmi kapcsolatuknak úgy látszik, nem csak regényes története, de mélysége is […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló (19)

2018. december 11.

Költőkből sosem volt hiány Szerkesztőségi posta: Ujabban beküldött verses dolgozatok: 1) Hazámban. Füzéres leányka. Lélekismeret. 2) Bódi Peti tapasztalásai. Első nap. (Szörnyű áradozás – elful benne minden satyrai él.) 3) A csikós (életkép). 4) Fenn a hegytetőkön. Csendes lakomban. Fehérvár. 5) A nyirbátori vadpoéta névtelen versei. 6) Takson. A Tököli testvérpár. 7) Lakodalomban. Vágy. 8) […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (187)

2018. december 11.

Bizonyosan kialudták azóta már a pezsgőmámort az Albrecht-hajó utasai. Azok a képviselők tudniillik, akiknek bált rendezett a Dunán Kacskovics Béla. A józan életű Duna is elfelejtette már a szörnyű látványt. Az Albrecht-hajót is talán megtisztogatták azóta. Hajh, a legszebb lumpolás se tarthat mindörökké. De ha el is múlt a Kacskovics-bál, a részeg hajó megmaradt. A […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló (18)

2018. december 10.

Hunyady János egyháza Tövisen A szép kis Erdély legregényesebb része a Székelyföld s Hátszeg vidéke; de a természeti szépség vadregényességében alig mulja felül egy is Gyulafehérvár s Enyed környékét. A szép Maros virágzó s termékeny völgye boldog népével, távolabb az itt-ott hires bort termő s érczeket tartalmazó regényes hegylánczolatok, melyekre büszkén tekint a regés várrommal […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (186)

2018. december 9.

Vajda János verseit olvasta a nebulóknak dr. Both István tanár úr, s nagy baj történt. Egy halvány, ideges, rossz, de eminens diák elkezdett sírni úgy, hogy mindenki röhögte. Dr. Both István érthető, méltó nagy dühbe jön, s rászólt az ellágyult diákra: – Amice, Ady úr, maga nagyon komolyan veszi a verseket, s ez öreg, őrült […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló (17)

2018. december 8.

Replika 1858-ból Maros-Illye (Erdély), aprilban. (Régi s uj dolgok az egyházat illetőleg.) A Vasárnapi Ujság 7-dik számában egy névtelen tudósitó egy czikket közöl, mellyben a Maros-Illyén az egyház javára tartott tánczvigalom trombitáltatik. Legyen az abban résztvevőknek áldozataikért hálás köszönet! Igaz ugyan, hogy Maros-Illye több év óta egyházi anomaliáknak tanyája, – azonban ohajtanám, ha álmából ébredne […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló (16)

2018. december 7.

Bukaresti operakrónika – A „Nationalulu” czimü bukaresti román lap birálata Hunyady László előadásáról az ottani szinpadon. („Hunyadi László” történeti opera, négy felvonásban, Egressy Bénitől, zeneszerző Erkel F. zenemester.) Rég, de igen rég az ideje, hogy a mi magyar szomszédaink nem jártak nálunk. Vajjon mi lehet mostani idejövetelöknek czélja?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nagy Miklós Kund hetvenöt éves

2018. december 6.

„A múzsák karnagya” (Részletek a szerző Felemás című, a Lector Kiadónál megjelent, 2018-as könyvének előszavából) Sokan lélekőrlő taposómalomnak vélik az újságírást. Izgalmas kalandnak is tekinthető. Én ezt vallom, többek között ezért nem tudtam abbahagyni jóval túl a nyugdíjkorhatáron sem, noha akár elegem lehetett volna belőle, hiszen lélektelen időkben is megtapasztalhattam emberpróbáló nehézségeit. De a megújulásnak […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló (15)

2018. december 6.

Erzsébet-város (Erdélyben) Erzsébet-város vagy Ebesfalva, egyike azon városainknak, mellyeket a velünk szivben és vérben rokon örmények laknak – fekszik a régi Küküllő-megyében, a Segesvár és Medgyes közti utvonal közepén, a Nagy-Küküllő jobb partján; 2000 lakossal, kik örmények, oláhok, magyarok és szászok; vallásukra nézve örmény katholikusok (kik hitczikkeikben megegyeznek a római katholikusokkal, s a róm. kath. püspök […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (185)

2018. december 5.

A fekete gyémántok Könnyű volt Jókai Mórnak, mert ő olyan magyarok korszakában élt, akik szerették Európát és a nagy kultúrát. Ő még nyugodtan álmodhatott olyan magyarokról, akik másfajta kultúremberekkel egyenlők, s csak avval különbek, hogy magyarok. Ma, mi érezzük, hogy a közfelfogás szerint hazafiatlanság, sőt bűntett bántani azok cirkulusait, akik uralkodnak.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló (14)

2018. december 5.

Egy medve karjai közt Mult őszszel egy észak-amerikai katonatiszt szabadságot kapott, hogy egyszer polgárilag is mulathasson. Épen vénasszonyok nyara volt, ama szép szaka az évnek, midőn a napok mintegy sajnálni látszanak, hogy olly rövidekké lesznek, s minden erejöket összeszedik, hogy a nyár melegét még egyszer rövid időre visszaidézhessék. A fák levelei még nem hullottak, de […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló (13)

2018. december 4.

Ujabb adatok Petőfi Sándor gyermekkoráról. Ismét uj fölvilágositást nyertünk e tárgyban, mellyet nem ok nélkül hoztunk szőnyegre. Kedvelt költőnk életrajzának irója azon közlemények után, mellyeket lapunk hozott, maholnap egészen tisztán fogja láthatni Petőfi élete legelső szakának legalább főbb vonásait, mikről eddig semmit sem tudtunk. Azóta más lapok is hoztak e tárgyban közléseket, mellyek azonban több […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló (12)

2018. december 3.

Kiegyezés Magyarok és tótok laktak a faluban. A magyar templom tornya levén a magasabbik, őrtornyul is szolgált. Szokás vala pedig, hogy a toronyőr minden óraütés után „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”-t kiáltson és trombitáljon. Az elöljárók némellyei röstelni kezdék a dolgot, hogy a toronyőr mindig csak magyar nyelven dicséri a Krisztust, követelvén, hogy e szózat a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló (11)

2018. december 2.

Petőfi Sándor születéshelye s gyermekkora. Ne csodálkozzék senki azon, hogy e tárgyat ujra szőnyegre hozzuk. Nemzetünk egyik legnagyobb költője megérdemli, hogy ha már halála helyét nem tudja is senki, legalább születése helyére rá tudjon mutatni minden magyar. Azt hittük már, hogy ez utóbbira nézve azon adatok után, mellyeket a tárgyban a V. U. f. évi […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló (10)

2018. november 30.

Fitos uram bátorsága Nagykőrösről, aug. 8-áról irják: Ma egy hete városunk valóságos népünnepet ült. A piacz széles terét nagy néptömeg lepte el, s türelmetlenül várt várt valamit: hogy mit? mindjárt elmondom. Van itt egy ácsmester ember, Fitos, ki akármilly magas és sugártornyot egy pár kötél segitségével, minden áldás nélkül megjavit vagy megujit.

Tovább | 1 hozzászólás »

Ady Endre beszól… (184)

2018. november 30.

Nem volt forradalmunk Lamberggel elbánt a pesti nép. Görgey egy gróf Zichyt segített a másvilágra, de majdnem ennyi az egész. Fényes Samu minapi, bátor szép cikkében kultúrán inneni országnak sejti megrémülve ezt az országot. Nem, ez kevés, ez az ország nemcsak kultúrán inneni, hanem forradalmon inneni ország. Forradalma sohse volt ennek a Bécsben sokáig forradalmárnak […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló (9)

2018. november 29.

Egy régi magyar zászló, melly hihetőleg ott lobogott a mohácsi csatában. Egy hazánk multjára vonatkozó nagybecsü régiséget volt alkalmunk megszemlélni e napokban. Nem egyéb az, mint az esztergomi érseknek (lehetőleg jó karban levő, hűn megőrzött) zászlója 1526-ból, mellyet neki Magyarország akkori királynéja adott.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (183)

2018. november 28.

Dózsa György szobra Achim Andrással van nekem egy régen ápolt ideám: állítsunk haragos, szép, magyar szobrot vitézlő Dózsa Györgynek. Nincs olyan Andrássy, aki ez ellen akármit szólhatna: Dózsa György nemes ember volt, s ősibb, mint – mondjuk – Darányi. Szép álom volt az Achim András álma s az enyém, de – sajnos – álom volt. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »