Dr. Bencze Mihály: A megfigyelt Wildt József

Ha feltenném azt a kérdést, hogy ki volt Wildt József, nagyon kevés brassói tudná, ezért inkább én próbálok ebben a cikkben válaszolni rá. Életrajzát még 1990-ben megírtam. ,

Wildt József (Kolozsvár, 1985. október 5. – Brassó, 1962. november 2.) elemi iskoláit Déván végezte, hisz édesapja táblabíró volt Déván. Középiskolába már Kolozsváron járt. Édesanyja elhalálozása után apja feleségül veszi a sógornőjét. Apjától egy-egy házat örökölnek ő és húgai Ilonka és Jolánka. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem matematika szakát végezte. Tanulmányai végeztével, mint matematika szaktanár szülővárosában kapott katedrát, tanított a piaristáknál is, prefektus is volt a Báthory szemináriumban. 1919-ben doktorált, disszertációjának címe: A Csebisev-féle közelítés komplexváltozójú függvények esetén. Dolgozatában általánosítja L. Tonelli és De La Vallée Poussin eredményeit, amelyekkel az általános Haar-féle feltételekből levezeti a polinomokkal való Csebisev-féle approximáció létezését és egyértelműségét.

Szakmájában, mint rendkívül felkészült pedagógust tartották nyilván és minden reménye meg lehetett rá, hogy a kolozsvári egyetemen matematika tanszékére meghívják. Felettesei a magyar tanügy érdekében 1939-ben kinevezik a brassói Római Katolikus Főgimnázium igazgatójának. A maga részéről ezt csak amolyan időszerű és nem hosszú távú intermezzónak fogadta, mert semmi kedve nem volt szülővárosát elhagyni, sem pedig egy intézet sok matematikailag megfejthetetlen problémáival küzdeni. Mégis a sors úgy hozta, hogy élete végéig itt kellett maradnia. Munkáját egyébként rendkívül megnehezítette a közbejött második világháború. Különösen a Bécsi döntéssel előállott új helyzet, ami csaknem teljesen felforgatta az addigi rendet. Sok diák szüleivel együtt eltávozott a városból, amelyen hosszú időre bizonytalanság lett úrrá. Az amerikai légierő bombázása nagyon megzavarta a tanítás menetét. A maga személyében mindig pontosan helytállott, de gyakran került szinte megoldhatatlan helyzetekbe. Amikor 1944-ben az intézet gyors kilakoltatását rendelték el az szovjetek, nem tudta az itt levő felbecsülhetetlen értékeket megmenteni. Elpusztult az irattár egy része, a könyvtár és sok más felszerelés. Az iskolát pedig szétszórtan külvárosi magánházakba kellett szükségszerűen elhelyezni. Nem is lehetett csodálkozni, hogy belefáradt ebbe a nem neki való munkába. Csendes, igen finom egyéniség volt, meditálásra hajlamos természet. Jó kolléga révén, mindenki tisztelte, ő nagyon szerette a diákokat is. Mindenkinek élmény volt a szakóráján kívül is a vele való beszélgetés, filozofálás. Rengeteget olvasott, roppant nagy műveltséggel rendelkezett. Pipafüsttel plagizálta a matematikai alkotáshoz szükséges csendet. Soha nem nősült meg, nem volt gyermeke. 1945 után többször írásban is meghívták Kolozsvárra egyetemi tanárnak. A kommunista vezetés meghívásainak mindig azt felelte, hogy „én csak egy Úrnak szolgálok”, és maradt továbbra is a brassói végvárban. 1948-ig maradt igazgató, tisztségétől az iskola államosítása fosztotta meg. Nyugdíjazása előtt átköltözött a kolostorutcai plébániára, ahol két húgával lakott együtt. Sikertelenül esett át egy súlyos szemműtéten. 1962. november 2-án halt meg, a brassói bolgárszegi katolikus temetőben nyugszik.

Matematikusi szellemének továbbvivője, tanári munkájának legnagyobb felfedezettje Zsidó László, aki nem más, mint tanár kollégájának, Zsidó Donátnak a fia, aki az 1963-as nemzetközi matematikai diákolimpián aranyérmet szerzett, és aki 2010-től a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja.

Lássuk Wildt József utóéletét. 1990-ben létrehoztam a Wildt József Tudományos Társaságot, így tudtam diáklapokat támogatni (Visszhang, Szimfónia, Szemfog, Galaxis, Pegazzus, Üzenet, Erdélyi Bumeráng, Erdélyi Matematikai Lapok, Vadrózsák) matematikai és irodalmi, valamint egyházi versmondó versenyt, Mattis Teutsch János nemzetközi rajzversenyt, és tudományos konferenciákat szervezni, nemcsak Brassóban, hanem a Kárpát-medence több városában is. Dr. Zsidó-Nagy Erzsébet nekem ajándékozta Wildt József egyetlen megmaradt bekeretezett fényképét, amit eddig az ő családja őrzött. 1996-ban az Áprily Lajos Főgimnáziumban létrehoztam a Dr. Wildt József tantermet, ami több éven át az iskolánk büszkesége volt. Wildt József első portréját Ábrahám Jakab grafikus készítette el. A második portrét a sepsiszentgyörgyi képzőművészeti líceum egyik diákja, ez ki van állítva az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében. 1990-ben megalapítottam a Wildt József Nemzetközi Matematikaversenyt, ami azóta is évi rendszerességgel a nemzetközi matematikusok egyik kedvenc szakmai megmérettetése.


Most nézzük meg, hogyan látta Wildt Józsefet a román állambiztonsági szervezet, a hírhedt Securitate. A C.N.S.A.S intézet Direcția Arhivă Centrală, 17875-ös aktájában található a megfigyelése, követése. Ezt az aktát 1973. január 11-én vette mikrofilmre az U.M.0871-es egység. Betartom az íratok sorrendjét. 1965. március 1-én Năstase Nicolae kapitány az akta 5-7 oldalait tanulmányozta, Ciafiuean V tizedes az 18646 akta és a 14-24 oldalakkal való kapcsolatára figyelt. A Brassó rajon állambiztonsági főnöke Aron kapitány és Balogh kapitány referátuma szerint Wildt József 1895. október 6-án született Kolozsváron, apja József, anyja Ilka és teológiai tanulmányokat végzett. Régebb részt vett a katolikus frakcióban, amelyben vezető szerepe is volt. Jelenleg Brassóban, a November 7 utca 19. szám alatt lakik, és nyugdíjas. A fentiek kérték, hogy vegyék át a II. fejezet 592-es nyilvántartásába. A következő egy nyilatkozat, amit Balogh kapitány írt, és ami 19/2 akta 5 kötetének a 465 oldala, szintén Wildtről szól. Az archivált aktából megtudjuk, hogy 1945. december 13-án, a Kolozsváron tartott gyűlésen Wildtet megválasztották a brassói katolikus frakció elnökének, aki Vasvári Aladár és a többi katolikus papokkal, nem ismerték el az U.P.M. (Uniunea Populară Maghiară, Magyar Népi Szövetség) párt jogosságát. A katolikus frakció programjában az is benne volt, hogy a magyar nemzetiséget az ő szervezetükbe tömörítsék, és az U.P.M. párt működését bojkottálják. A következő egy személyes akta, a Problema Maghiară Orașul Brașov fejezetből. Az ismert személyes adatai mellett, ebből tudjuk meg, hogy teljesítette a kötelező katonai szolgálatot, római katolikus vallású, igazgató a brassói Római Katolikus Fiú Gimnáziumban, és azt is, hogy nős, valamint különböző szervezetek tagja. A következő személyes aktája a Chestura Poliției Brașov, Biroul de Siguranță-ból van. Itt a lakcíme a Vár utca 94. szám, és úgy szerepel, hogy filológia egyetemet végzett, tanár, igazgató, és csak ezek után kap fizetést. Irredenta magyar szervezetek vezetőségében vesz részt, és minden gyűlésen jelen volt. 1944. augusztus 23-ika előtt a szülők és diákok körében magyarkodó és irredenta eszméket terjesztett. A Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul “C”, 1965. március 3-ai kivonata a következőket írja, Wildt lakcíme a Vár utca 94. szám, azonosítók: F. O. 82881 Vol II. p. 119, 155., a rendőrség összeállított egy táblázatot olyan személyekről, akik magyar sovén propagandát terjesztettek, köztük Wildt is, ki részt vett magyar sovén szervezetekben, és ezek vezetőségében is. F. O. 82881 Vol. II p. 187 oldalon pedig azt írja, hogy Wildt neve megjelenik, a titkos rendőrség Brassó Megyei Igazgatósága által nyitott 82881 számú aktában és Brassó város Magyar Ügyekre (Problema Maghiară) vonatkozó iratai találhatók, melyeket egy S R. O. Tănase nevü tiszt állított ki. Ebből kiderül, hogy Wildt József evangélikus volt.


A következő jelentést a B M brassói inspektorai írták 1965. július 22-én. Az iratot Suciu Alexandru százados, irodavezető és egy Popa Ambrozie nevű tiszt közösen küldték el Ispas Eliade alezredesnek jóváhagyás véget. Tudomásuk szerint Wildt lakcíme a November 7 utca 19 szám alatt lehetett. Megemlítik, hogy 1930-1944 között, mint igazgató, Wildt különböző magyar nacionalista és soviniszta szervezetekben vett részt. Aztán egy régebbi irat következik, amit 1945-ben készítettek. Ebből az derül ki, hogy Wildt József a Magyar Közösség gyűlésén vett részt Kolozsváron, mint a Közösség brassói fiókjának vezetője. Ez egy „jobboldali katolikus” csoport volt a politikai rendőrség szerint, de mivel Wildt már elhunyt, elrendelték dossziéjának zárolását és annak elhelyezését a Belügyminisztérium (BM) Brassói Levéltárába (M. A. I. Regiunea Brașov „C” részlegére). A 0198 jelzetű Katonai Egysége keltezte az 1965. július 8-án írott szigorúan titkos iratot, melyben brassói városi néptanácstól Baun ezredes kéreti Wildt József halotti igazolványát. A néptanács anyakönyvi részlege 1965. július 12-én az 5285 számú átiratban ezt el is küldte. Ebből megtudjuk, hogy Wildt József húgyvérűségben, azaz urémiában halt meg, 1962. november 3-án, 67 éves korában. A halotti igazolvány száma 5285, és 1965. július 9-én adták ki. Wildt Józsefről szól egy 304/5/73549 jelzetű megfigyelési irat is, amelyet 1965. március 18-i dátummal továbbítottak a BM Brassó tartomány III. szolgálati részlegére. Ebben „Szabo Tiberiu” fedőnevű ügynök jelenti, hogy Wildt József Brassóban a November 7 utca 19. szám alatt lakott, és 1963-ban halt meg. Aláírás Cursaru Ioan százados, szolgálatvezető. A BM Brassói nyilvántartásába való felvételi határozatát Solomon ezredes hagyta jóvá. Ebben is az a lényeg, hogy Wildt József 1933-1944 között nacionalista és soviniszta tevékenységet folytatott, akkor, amikor igazgató volt, Vasvári Aladár és más papokkal együtt. A 19/2 Vol 5. 469 lap, mely a titkosrendőrség levéltárában („C” részlegen van), ezen a nyilvántartásba vételt Balogh Géza kapitány javasolta. A következő irat rövid, a magyar irredenta Wildt József személyi lapjairól szól, amiket 1942. április 1, 1943. július 20, 21, 22, 23-án készítettek. Ezeken a Vár utca 94. szám szerepel, a többi ismert adat mellett, a következőket tudjuk meg, derék testtartású, ovális arcú, barna arcszínű, barna szemű, az orra és a füle normális, borotvált, és barna szemöldökű. Egy másik irat szerint igazgatóként a magyar szellem napirenden tartását gyakorolta, irredenta propagandát végzett, és élharcos volt az irredenta mozgalomban. A következő lapon egy jelentés van, 1943. március 20-án. Ebben Glodeanu Dumitru a brassói rendőr ezredesnek jelenti, hogy Brassó népességi nyilvántartásában Wildt Józsefnek három különböző lakcíme szerepel. Az ingatlan könyvben nincs semmi a Vár utca 94 szám alatt, benne van a Vasile Conta utca 3-as szám alatti, és a Regele Mihai 23-as szám alatti jegyzetekben. 1943. július 21-én G. P. O. D. titkos ügynök egész nap követte Wildt Józsefet, ebből írt jelentést. Figyelnem kellett Wildt József brassói magyar tanárt, a Regele Mihai utca 23. szám alattit, reggel 8-tól este 20 óra 30 percig. Reggel 9 óra 10 perckor kijött a lakásából, és az Eleches könyvesbolt előtt megállt a Regele Mihai utcában, ahol beszédbe elegyedett Elechessel. 9 óra 30 perckor, jött Bolgárszegből a Cocova de jos utcából egy katona a 89-es regimentből, nevezetesen Munteanu Văsi (a lui Bâr.). Vele 15 percet beszélgetett magyarul, utána elment a Regina Maria utcába, és a 12. szám alatti festékes üzletből, festéket vásárolt. Innen kimenve találkozott egy festővel, akit én is ismertem. Ebéd után Wildt nem jött ki a lakásából a Regele Mihai utca fele, de lehet, hogy a După Ziduri utcán ment ki. De végül is nem ment sehová, otthon volt, ezt nekem Avrămescu polgárőr jelentette, aki bent volt nála a lakásán, valami idézésekkel. 18 órakor Wildt lakására ment a Zajzoni út 12. szám alatti Antal József magyar pap. Ugyanez a G. P. O. D személy 1943. július 22-én is megfigyelte egész nap, és jelentést írt róla. 10 óra 20 perckor Ollo Ștefan a Meseriașilor utca 22. szám alatti lakos, aki a Főgimnázium javítási munkálatait kezdte meg, bement Wildt lakására. Majd 10 óra 40 perckor belépett Bijtaji borbély a Szent János utcából. A nap többi óráin nem láttam Wildt tanárt. G. P. O. D személy 1943. július 23-án is megfigyelte és jelentett. 10 óra 50 perckor belépett Dr. Adam, és 11 óra 10 perckor megérkezett Moraru Sabin úr, másik három úrral a 1356 BV rendszámú luxusautóval. Az összes személy bement a Római Katolikus Körbe. Délután nem hagyta el a lakását Wildt, én meg elmentem a Sprengre lövészeti gyakorlatra. Egy 1946. október 27-i jelentés Wildt József több lakcíme közül a November 7 utca 19 számút véglegesíti.
Az 1949. október 23-i jelentés, azt írja Wildtről, hogy bár kispolgári származású, politikailag semmiféleképpen nem nyilvánul meg. Annak ellenére, hogy a párt vonalával nem összeegyeztethető kulturális tevékenységet folytat, mégis rendszerbarát. Ez a jelentés nincs aláírva, a szövege zavaros, felemás. Wildt egyenes jellem volt, biztos belátta, hogy értelmetlen a diktatúrában a politizálás, végezte a dolgát, tanított, és nem exponálta magát. De ebben a jelentésben benne van az isteni gondviselésnek a keze, mert e jelentés nélkül Wildt Józsefet is elzárták volna úgy, mint barátját Vasvári Aladárt, akit 1944-45 között 7 hónapig internálták, 1950-55 között ítélet nélkül raboskodott Bukarestben, Jilaván, Feketehalmon és Brassóban, majd 1957-59 között ítélet nélkül fogoly volt Brassóban. Ez az eset is megfélemlítette a brassói híveket. Wildet nem zárták el, de a rendszer félretette, háttérbe szorította, az embereket eltávolította tőle, ez is az egyik ok, hogy sok brassói nem tud róla. Én is most értettem meg, hogy amikor alapítottam a Wildt József Tudományos Társaságot, a háttérből sokan miért akadályozták ennek a tevékenységét.
Wildt József aktáit tanulmányozva, egy érdekes esetre figyelhetünk fel. Wildtnek dossziéja van a dossziéjában. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a kommunista diktatúra titkosszolgálata, átvette Wildt dossziéját az előző rendszer titkosszolgálatától, az egykori Siguranța intézetétől.
Wildt Józsefről elmondhatjuk, hogy „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam (Pál II. levele Timóteushoz 4.7-8)”. Aki teheti halottak napján, a Bolgárszegi katolikus temetőben, Wildt József sírjánál gyújtson egy gyertyát, hisz Wildt József is, mint ember addig él, ameddig szellemét tovább visszük, emlékezünk rá.

2022. június 4.

1 hozzászólás érkezett

  1. elekesferi:

    „Wildt József (Kolozsvár, 1985. október 5. – Brassó, 1962. november 2.)”

    Matek!

Szóljon hozzá!

 
Verified by MonsterInsights