EMIA-díjátadó Székelyudvarhelyen

Az Erdély Ma­gyar Iro­dalmáért Alapítvány október 12-én, szom­ba­ton (ma este) 18 órától a Művelődési Házban tart­ja ha­gyományos díjki­osztó ünnepségét. Köszöntőt mond: Lőrincz György az alapítvány elnöke, ezt a Palló Imre Művésze­ti Líceum ta­nulóinak zenés műsora követi. Idén három ka­tegóriában oszt díjat az alapítvány: a Debüt-díjat Vo­loncs At­ti­la kézdivásárhe­lyi fi­a­tal prózaíró kap­ja, Virágok esz­ten­de­je című regényéért. Laudációt mond Fe­ke­te Vin­ce.
EMIA-díjban az idén 70. évét töltő csíksze­re­dai Kristó Ti­bor költő, író részesül. Laudációt mond Zsidó Fe­renc.
Az anya­országi és határon túli iro­dal­mak összekötéséért, iro­da­lomtörténészi, szer­kesztői munkája el­is­meréseképpen a Hídverő-díjat Papp End­re iro­da­lomtörténész, a Hi­tel folyóirat főszer­kesztője kap­ja. Laudációt mond Lőrincz György.
A ren­dezvény támo­gatói: Beth­len Gábor Alap, Com­mu­nit­as Alapítvány. (Forrás: eirodalom.ro)

2019. október 12.

Szóljon hozzá!